Chia sẻ
Chào mừng Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIII
Tác giả : Tô Minh Trang
Phát hành bởi : Công ty Tem
Năm phát hành : 22/01/2021
Tem trưng bày
Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập  ngày 03/02/1930.Trải qua 12 kỳ Đại hội, Đảng ta là người lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam, mang lại độc lập, tự do, hạnh phúc cho Nhân dân, xây dựng và phát triển đất nước, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Nhằm góp phần tuyên tuyền sâu rộng trong toàn thể Nhân dân về tầm vóc, ý nghĩa trọng đại của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Lễ phát hành đặc biệt bộ tem bưu chính  "Chào mừng Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIII" theo nghi thức đặc biệt ngày 22/01/2020 tại Hà Nội./.
Bạn chưa đang nhập
Chào mừng Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIII
Tác giả:  Tô Minh Trang
Phát hành bởi: Công ty Tem
Năm phát hành: 22/01/2021
Tác giả : Tô Minh Trang
Tem trưng bày
Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập  ngày 03/02/1930.Trải qua 12 kỳ Đại hội, Đảng ta là người lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam, mang lại độc lập, tự do, hạnh phúc cho Nhân dân, xây dựng và phát triển đất nước, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Nhằm góp phần tuyên tuyền sâu rộng trong toàn thể Nhân dân về tầm vóc, ý nghĩa trọng đại của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Lễ phát hành đặc biệt bộ tem bưu chính  "Chào mừng Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIII" theo nghi thức đặc biệt ngày 22/01/2020 tại Hà Nội./.
Các bộ tem khác
Kỷ niệm 50 năm làm theo di chúc Hồ Chí Minh Tem trưng bày Năm phát hành: 27/8/2019
Trường Đồng Khánh-Trưng Vương (Hà Nội) Tem trưng bày Năm phát hành: 11/11/2017
Chủ tịch Hồ Chí Minh (Tem phổ thông) Tem trưng bày Năm phát hành: 31/12/2007
Thăng Long - Hà Nội truyền thống chống ngoại xâm Tem trưng bày Năm phát hành: 10/10/2005
200 năm Quốc hiệu Việt Nam (1804 - 2004) Tem trưng bày Năm phát hành: 02/9/2004
Kỷ niệm 110 năm sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh Tem trưng bày Năm phát hành: 19/5/2000
Việt Nam với Thế kỷ XX Tem trưng bày Năm phát hành: 01/01/2000
Trang 1 2 3 4