Chia sẻ
Kỷ niệm 120 năm sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 2/9/1969)
Tác giả : Đỗ Lệnh Tuấn
Phát hành bởi : Công ty Tem
Năm phát hành : 16/5/2010
Tem trưng bày
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đóng góp công lao to lớn đối với cách mạng giải phóng dân tộc, cách mạng xã hội chủ nghĩa cũng như cuộc đấu tranh vì hòa bình, độc lập, dân chủ và tiến bộ xã hội ở Việt Nam và thế giới: Với hành trang là chủ nghĩa yêu nước và khát vọng giành độc lập cho Tổ quốc, tự do cho đồng bào, trải qua cuộc sống lao động, học tập, nghiên cứu lý luận và nhất là qua thực tiễn đấu tranh cách mạng phong phú ở nhiều nước, Người đã thấy vấn đề giải phóng dân tộc và con người là nhu cầu cấp thiết không chỉ của Việt Nam mà của tất cả các dân tộc thuộc địa và nhân dân bị áp bức trên toàn thế giới. Bằng thiên tài trí tuệ, nhận thức đúng xu thế phát triển tất yếu của loài người, Người đã đi tới khẳng định: “Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản”...

Để mãi mãi khắc ghi công ơn to lớn của Người, Bưu điện Việt Nam phát hành bộ tem "Kỷ niệm 120 năm sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 2/9/1969)"./.

Lễ phát hành bộ tem được tổ chức theo nghi thức đặc biệt ngày 16/5/2010 tại Nghệ An./.
Bạn chưa đang nhập
Kỷ niệm 120 năm sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 2/9/1969)
Tác giả:  Đỗ Lệnh Tuấn
Phát hành bởi: Công ty Tem
Năm phát hành: 16/5/2010
Tác giả : Đỗ Lệnh Tuấn
Tem trưng bày
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đóng góp công lao to lớn đối với cách mạng giải phóng dân tộc, cách mạng xã hội chủ nghĩa cũng như cuộc đấu tranh vì hòa bình, độc lập, dân chủ và tiến bộ xã hội ở Việt Nam và thế giới: Với hành trang là chủ nghĩa yêu nước và khát vọng giành độc lập cho Tổ quốc, tự do cho đồng bào, trải qua cuộc sống lao động, học tập, nghiên cứu lý luận và nhất là qua thực tiễn đấu tranh cách mạng phong phú ở nhiều nước, Người đã thấy vấn đề giải phóng dân tộc và con người là nhu cầu cấp thiết không chỉ của Việt Nam mà của tất cả các dân tộc thuộc địa và nhân dân bị áp bức trên toàn thế giới. Bằng thiên tài trí tuệ, nhận thức đúng xu thế phát triển tất yếu của loài người, Người đã đi tới khẳng định: “Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản”...

Để mãi mãi khắc ghi công ơn to lớn của Người, Bưu điện Việt Nam phát hành bộ tem "Kỷ niệm 120 năm sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 2/9/1969)"./.

Lễ phát hành bộ tem được tổ chức theo nghi thức đặc biệt ngày 16/5/2010 tại Nghệ An./.
Các bộ tem khác
Kỷ niệm 50 năm làm theo di chúc Hồ Chí Minh Tem trưng bày Năm phát hành: 27/8/2019
Trường Đồng Khánh-Trưng Vương (Hà Nội) Tem trưng bày Năm phát hành: 11/11/2017
Chủ tịch Hồ Chí Minh (Tem phổ thông) Tem trưng bày Năm phát hành: 31/12/2007
Thăng Long - Hà Nội truyền thống chống ngoại xâm Tem trưng bày Năm phát hành: 10/10/2005
200 năm Quốc hiệu Việt Nam (1804 - 2004) Tem trưng bày Năm phát hành: 02/9/2004
Kỷ niệm 110 năm sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh Tem trưng bày Năm phát hành: 19/5/2000
Việt Nam với Thế kỷ XX Tem trưng bày Năm phát hành: 01/01/2000
Trang 1 2 3 4