Chia sẻ
Kỷ niệm 70 năm thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 2000)
Tác giả : Nguyễn Thị Sâm
Phát hành bởi : Công ty Tem
Năm phát hành : 18/11/2000
Tem trưng bày
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (tiền thân là Mặt trận Dân tộc thống nhất) ra đời ngày 18/11/1930 do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và lãnh đạo. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là một tổ chức tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, không phân biệt giai cấp, dân tộc, thành phần xã hội, tôn giáo, tín ngưỡng miễn là người Việt Nam có lòng yêu nước, cùng mục tiêu "Xây dựng một nước Việt Nam Hòa bình, Thống nhất, Độc lập, Dân chủ và giàu mạnh".

Từ ngày thành lập đến nay, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn giương cao ngọn cờ "Đại đoàn kết" đã vận động, động viên những người Việt Nam ở trong và ngoài nước, vì Tổ quốc, vì đồng bào hãy hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác của mình và bằng hành động cụ thể đóng góp công sức vào sự nghiệp Cách mạng giải phóng dân tộc, giành độc lập, tự do cho Tổ quốc, cơm no, áo ấm cho đồng bào và xây dựng đất nước tiến lên Chủ nghĩa Xã hội.

70 nǎm qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã lớn mạnh và phát triển không ngừng, là khối Đại đoàn kết, tổng hợp được sức mạnh của toàn dân góp phần vào những thành công của Cách mạng Việt Nam, được Đảng, Chính phủ và nhân dân tin tưởng.

Bộ tem "Kỷ niệm 70 nǎm ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 2000)" ra đời nhằm đưa giá trị "Đoàn kết dân tộc" thông qua hình ảnh Bác Hồ bắt nhịp bài ca kết đoàn - Đây là kim chỉ nam dẫn đến sự thành công của Cách mạng Việt Nam. Người thường nói: "Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết - Thành công, thành công, đại thành công". Câu nói thật ngắn gọn, dễ hiểu, đã là linh hồn của bài hát "Kết đoàn" mà cả dân tộc hướng theo người chỉ huy, cất cao tiếng hát cùng nǎm tháng, đưa Cách mạng Việt Nam đến bến bờ thắng lợi, vinh quang./.
Bạn chưa đang nhập
Kỷ niệm 70 năm thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 2000)
Tác giả:  Nguyễn Thị Sâm
Phát hành bởi: Công ty Tem
Năm phát hành: 18/11/2000
Tác giả : Nguyễn Thị Sâm
Tem trưng bày
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (tiền thân là Mặt trận Dân tộc thống nhất) ra đời ngày 18/11/1930 do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và lãnh đạo. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là một tổ chức tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, không phân biệt giai cấp, dân tộc, thành phần xã hội, tôn giáo, tín ngưỡng miễn là người Việt Nam có lòng yêu nước, cùng mục tiêu "Xây dựng một nước Việt Nam Hòa bình, Thống nhất, Độc lập, Dân chủ và giàu mạnh".

Từ ngày thành lập đến nay, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn giương cao ngọn cờ "Đại đoàn kết" đã vận động, động viên những người Việt Nam ở trong và ngoài nước, vì Tổ quốc, vì đồng bào hãy hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác của mình và bằng hành động cụ thể đóng góp công sức vào sự nghiệp Cách mạng giải phóng dân tộc, giành độc lập, tự do cho Tổ quốc, cơm no, áo ấm cho đồng bào và xây dựng đất nước tiến lên Chủ nghĩa Xã hội.

70 nǎm qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã lớn mạnh và phát triển không ngừng, là khối Đại đoàn kết, tổng hợp được sức mạnh của toàn dân góp phần vào những thành công của Cách mạng Việt Nam, được Đảng, Chính phủ và nhân dân tin tưởng.

Bộ tem "Kỷ niệm 70 nǎm ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 2000)" ra đời nhằm đưa giá trị "Đoàn kết dân tộc" thông qua hình ảnh Bác Hồ bắt nhịp bài ca kết đoàn - Đây là kim chỉ nam dẫn đến sự thành công của Cách mạng Việt Nam. Người thường nói: "Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết - Thành công, thành công, đại thành công". Câu nói thật ngắn gọn, dễ hiểu, đã là linh hồn của bài hát "Kết đoàn" mà cả dân tộc hướng theo người chỉ huy, cất cao tiếng hát cùng nǎm tháng, đưa Cách mạng Việt Nam đến bến bờ thắng lợi, vinh quang./.
Các bộ tem khác
Kỷ niệm 50 năm làm theo di chúc Hồ Chí Minh Tem trưng bày Năm phát hành: 27/8/2019
Trường Đồng Khánh-Trưng Vương (Hà Nội) Tem trưng bày Năm phát hành: 11/11/2017
Chủ tịch Hồ Chí Minh (Tem phổ thông) Tem trưng bày Năm phát hành: 31/12/2007
Thăng Long - Hà Nội truyền thống chống ngoại xâm Tem trưng bày Năm phát hành: 10/10/2005
200 năm Quốc hiệu Việt Nam (1804 - 2004) Tem trưng bày Năm phát hành: 02/9/2004
Kỷ niệm 110 năm sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh Tem trưng bày Năm phát hành: 19/5/2000
Việt Nam với Thế kỷ XX Tem trưng bày Năm phát hành: 01/01/2000
Trang 1 2 3 4