Chia sẻ
Kỷ niệm 60 năm ngày thành lâp Mặt trận Việt Minh (19/5/1941 - 2001)
Tác giả : Vũ Kim Liên
Phát hành bởi : Công ty Tem
Năm phát hành : 19/5/2001
Tem trưng bày
Ngày 08/02/1941, Bác Hồ về nước để trực tiếp lãnh đạo Cách mạng Việt Nam. Hội nghị Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (nay là Đảng Cộng sản Việt Nam) họp vào tháng 5/1941, đã quyết định thành lập "Việt Nam độc lập đồng minh" (gọi tắt là Mặt trận Việt Minh). Đây là bước chuyển mới của lịch sử Cách mạng Việt Nam. Mặt trận Việt Minh ra đời ngày 19/5/1941 tại Pắc Bó (Cao Bằng) với nhiệm vụ huy động lực lượng đại đoàn kết toàn dân để tiến hành sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, giành độc lập, tự do cho đất nước, mà thành quả là Cách mạng tháng Tám năm 1945.

Để kỷ niệm ngày thành lập Mặt trận Việt Minh, Bưu Điện Việt Nam phát hành bộ tem "Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Mặt trận Việt Minh (19/5/1941 - 2001)" với hình ảnh trên tem phản ánh đầy đủ và chân thật về lịch sử thành lập và vai trò của Mặt trận Việt Minh đối với Cách mạng Việt Nam. Hình ảnh Bác Hồ gắn chặt với Mặt trận Việt Minh thể hiện Người sáng lập và lãnh đạo Mặt trận Việt Minh đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập, tự do cho đất nước./.
Bạn chưa đang nhập
Kỷ niệm 60 năm ngày thành lâp Mặt trận Việt Minh (19/5/1941 - 2001)
Tác giả:  Vũ Kim Liên
Phát hành bởi: Công ty Tem
Năm phát hành: 19/5/2001
Tác giả : Vũ Kim Liên
Tem trưng bày
Ngày 08/02/1941, Bác Hồ về nước để trực tiếp lãnh đạo Cách mạng Việt Nam. Hội nghị Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (nay là Đảng Cộng sản Việt Nam) họp vào tháng 5/1941, đã quyết định thành lập "Việt Nam độc lập đồng minh" (gọi tắt là Mặt trận Việt Minh). Đây là bước chuyển mới của lịch sử Cách mạng Việt Nam. Mặt trận Việt Minh ra đời ngày 19/5/1941 tại Pắc Bó (Cao Bằng) với nhiệm vụ huy động lực lượng đại đoàn kết toàn dân để tiến hành sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, giành độc lập, tự do cho đất nước, mà thành quả là Cách mạng tháng Tám năm 1945.

Để kỷ niệm ngày thành lập Mặt trận Việt Minh, Bưu Điện Việt Nam phát hành bộ tem "Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Mặt trận Việt Minh (19/5/1941 - 2001)" với hình ảnh trên tem phản ánh đầy đủ và chân thật về lịch sử thành lập và vai trò của Mặt trận Việt Minh đối với Cách mạng Việt Nam. Hình ảnh Bác Hồ gắn chặt với Mặt trận Việt Minh thể hiện Người sáng lập và lãnh đạo Mặt trận Việt Minh đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập, tự do cho đất nước./.
Các bộ tem khác
Kỷ niệm 50 năm làm theo di chúc Hồ Chí Minh Tem trưng bày Năm phát hành: 27/8/2019
Trường Đồng Khánh-Trưng Vương (Hà Nội) Tem trưng bày Năm phát hành: 11/11/2017
Chủ tịch Hồ Chí Minh (Tem phổ thông) Tem trưng bày Năm phát hành: 31/12/2007
Thăng Long - Hà Nội truyền thống chống ngoại xâm Tem trưng bày Năm phát hành: 10/10/2005
200 năm Quốc hiệu Việt Nam (1804 - 2004) Tem trưng bày Năm phát hành: 02/9/2004
Kỷ niệm 110 năm sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh Tem trưng bày Năm phát hành: 19/5/2000
Việt Nam với Thế kỷ XX Tem trưng bày Năm phát hành: 01/01/2000
Trang 1 2 3 4