Chia sẻ
Chào mừng ĐH lần thứ VIII Đảng Cộng sản Việt Nam
Tác giả : Trần Thế Vinh
Phát hành bởi : Công ty Tem
Năm phát hành : 03/02/1996
Tem trưng bày
Bộ tem "Chào mừng ĐH lần thứ VIII Đảng Cộng sản Việt Nam" ra đời nhằm giới thiệu một sự kiện trọng đại của đất nước, sự kiện có ý nghĩa lịch sử, đánh dấu bước ngoặt chuyển đất nước ta sang thời kỳ một - thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng đất nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vì hạnh phúc của nhân dân ta, vì tình hữu nghị và sự hợp tác với nhân dân các nước trên thế giới./.
Bạn chưa đang nhập
Chào mừng ĐH lần thứ VIII Đảng Cộng sản Việt Nam
Tác giả:  Trần Thế Vinh
Phát hành bởi: Công ty Tem
Năm phát hành: 03/02/1996
Tác giả : Trần Thế Vinh
Tem trưng bày
Bộ tem "Chào mừng ĐH lần thứ VIII Đảng Cộng sản Việt Nam" ra đời nhằm giới thiệu một sự kiện trọng đại của đất nước, sự kiện có ý nghĩa lịch sử, đánh dấu bước ngoặt chuyển đất nước ta sang thời kỳ một - thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng đất nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vì hạnh phúc của nhân dân ta, vì tình hữu nghị và sự hợp tác với nhân dân các nước trên thế giới./.
Các bộ tem khác
Kỷ niệm 50 năm làm theo di chúc Hồ Chí Minh Tem trưng bày Năm phát hành: 27/8/2019
Trường Đồng Khánh-Trưng Vương (Hà Nội) Tem trưng bày Năm phát hành: 11/11/2017
Chủ tịch Hồ Chí Minh (Tem phổ thông) Tem trưng bày Năm phát hành: 31/12/2007
Thăng Long - Hà Nội truyền thống chống ngoại xâm Tem trưng bày Năm phát hành: 10/10/2005
200 năm Quốc hiệu Việt Nam (1804 - 2004) Tem trưng bày Năm phát hành: 02/9/2004
Kỷ niệm 110 năm sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh Tem trưng bày Năm phát hành: 19/5/2000
Việt Nam với Thế kỷ XX Tem trưng bày Năm phát hành: 01/01/2000
Trang 1 2 3 4