Chia sẻ
Chào mừng Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XI
Tác giả : Trần Thế Vinh, Vũ Kim Liên
Phát hành bởi : Công ty Tem
Năm phát hành : 05/01/2011
Tem trưng bày
Qua 81 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, Đảng Cộng sản Việt Nam đã tiến hành 10 kỳ Đại hội. Đại hội lần thứ XI của Đảng được tổ chức vào năm 2011 có ý nghĩa rất quan trọng đối với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, trong bối cảnh nước ta đang vươn lên mạnh mẽ và hội nhập quốc tế.

Hướng về Đại hội lần thứ XI của Đảng, hơn 80 triệu trái tim vững lòng tin vào Đảng, đã và sẽ chèo lái con thuyền Cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, trong công cuộc đổi mới toàn diện của đất nước.

Hoà trong không khí tưng bừng mừng Đảng, mừng Xuân và chào mừng Đại hội, bộ tem "Chào mừng Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XI” đã được phát hành. Hình ảnh trên tem thể hiện tinh thần Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XI với nền tảng lý luận của Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, sẽ đề ra tầm nhìn, đường lối, và chiến lược đưa đất nước ta hội nhập và phát triển./.

Lễ phát hành bộ tem được tổ chức theo nghi thức đặc biệt ngày 05/01/2011 tại Hà Nội./.
Bạn chưa đang nhập
Chào mừng Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XI
Tác giả:  Trần Thế Vinh, Vũ Kim Liên
Phát hành bởi: Công ty Tem
Năm phát hành: 05/01/2011
Tác giả : Trần Thế Vinh, Vũ Kim Liên
Tem trưng bày
Qua 81 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, Đảng Cộng sản Việt Nam đã tiến hành 10 kỳ Đại hội. Đại hội lần thứ XI của Đảng được tổ chức vào năm 2011 có ý nghĩa rất quan trọng đối với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, trong bối cảnh nước ta đang vươn lên mạnh mẽ và hội nhập quốc tế.

Hướng về Đại hội lần thứ XI của Đảng, hơn 80 triệu trái tim vững lòng tin vào Đảng, đã và sẽ chèo lái con thuyền Cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, trong công cuộc đổi mới toàn diện của đất nước.

Hoà trong không khí tưng bừng mừng Đảng, mừng Xuân và chào mừng Đại hội, bộ tem "Chào mừng Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XI” đã được phát hành. Hình ảnh trên tem thể hiện tinh thần Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XI với nền tảng lý luận của Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, sẽ đề ra tầm nhìn, đường lối, và chiến lược đưa đất nước ta hội nhập và phát triển./.

Lễ phát hành bộ tem được tổ chức theo nghi thức đặc biệt ngày 05/01/2011 tại Hà Nội./.
Các bộ tem khác
Kỷ niệm 50 năm làm theo di chúc Hồ Chí Minh Tem trưng bày Năm phát hành: 27/8/2019
Trường Đồng Khánh-Trưng Vương (Hà Nội) Tem trưng bày Năm phát hành: 11/11/2017
Chủ tịch Hồ Chí Minh (Tem phổ thông) Tem trưng bày Năm phát hành: 31/12/2007
Thăng Long - Hà Nội truyền thống chống ngoại xâm Tem trưng bày Năm phát hành: 10/10/2005
200 năm Quốc hiệu Việt Nam (1804 - 2004) Tem trưng bày Năm phát hành: 02/9/2004
Kỷ niệm 110 năm sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh Tem trưng bày Năm phát hành: 19/5/2000
Việt Nam với Thế kỷ XX Tem trưng bày Năm phát hành: 01/01/2000
Trang 1 2 3 4