Chia sẻ
Kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 2005)
Tác giả : Vũ Kim Liên
Phát hành bởi : Công ty Tem
Năm phát hành : 03/02/2005
Tem trưng bày
Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập vào ngày 03/02/1930, là sự kiện lịch sử có ý nghĩa trọng đại, đánh dấu bước ngoặt vô cùng quan trọng trong Lịch sử Cách mạng Việt Nam. Kể từ khi ra đời đến nay, Đảng luôn phấn đấu, rèn luyện xứng đáng là đội tiên phong và đại biểu trung thành của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam. Trải qua chặng đường đấu tranh oanh liệt và thắng lợi vẻ vang, từng bước mang lại độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc cho nhân dân Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tiếp tục dẫn dắt nhân dân Việt Nam tiến lên không ngừng để đạt được nhiều thắng lợi to lớn hơn trong sự nghiệp xây dựng và đổi mới đất nước.

Bưu điện Việt Nam phát hành bộ tem "Kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 2005)" nhằm góp phần tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời kỳ mới ./.
Bạn chưa đang nhập
Kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 2005)
Tác giả:  Vũ Kim Liên
Phát hành bởi: Công ty Tem
Năm phát hành: 03/02/2005
Tác giả : Vũ Kim Liên
Tem trưng bày
Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập vào ngày 03/02/1930, là sự kiện lịch sử có ý nghĩa trọng đại, đánh dấu bước ngoặt vô cùng quan trọng trong Lịch sử Cách mạng Việt Nam. Kể từ khi ra đời đến nay, Đảng luôn phấn đấu, rèn luyện xứng đáng là đội tiên phong và đại biểu trung thành của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam. Trải qua chặng đường đấu tranh oanh liệt và thắng lợi vẻ vang, từng bước mang lại độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc cho nhân dân Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tiếp tục dẫn dắt nhân dân Việt Nam tiến lên không ngừng để đạt được nhiều thắng lợi to lớn hơn trong sự nghiệp xây dựng và đổi mới đất nước.

Bưu điện Việt Nam phát hành bộ tem "Kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 2005)" nhằm góp phần tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời kỳ mới ./.
Các bộ tem khác
Kỷ niệm 50 năm làm theo di chúc Hồ Chí Minh Tem trưng bày Năm phát hành: 27/8/2019
Trường Đồng Khánh-Trưng Vương (Hà Nội) Tem trưng bày Năm phát hành: 11/11/2017
Chủ tịch Hồ Chí Minh (Tem phổ thông) Tem trưng bày Năm phát hành: 31/12/2007
Thăng Long - Hà Nội truyền thống chống ngoại xâm Tem trưng bày Năm phát hành: 10/10/2005
200 năm Quốc hiệu Việt Nam (1804 - 2004) Tem trưng bày Năm phát hành: 02/9/2004
Kỷ niệm 110 năm sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh Tem trưng bày Năm phát hành: 19/5/2000
Việt Nam với Thế kỷ XX Tem trưng bày Năm phát hành: 01/01/2000
Trang 1 2 3 4