Chia sẻ
Chào mừng Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ X
Tác giả : Lê An Tư
Phát hành bởi : Công ty Tem
Năm phát hành : 03/02/2006
Tem trưng bày
Qua 76 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, Đảng Cộng sản Việt Nam đã tiến hành 9 kỳ Đại hội để kiểm điểm, đánh giá về kết quả của những chủ trương đường lối, quyết sách quan trọng trong từng thời điểm phát triển của Cách mạng Việt Nam với vai trò là người lãnh đạo và người chiến sĩ tiên phong của mọi tầng lớp nhân dân lao động nước ta.

Nhằm tuyên truyền cho Đại hội, Bưu điện Việt Nam tổ chức phát hành đặc biệt bộ tem "Chào mừng Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ X”. Bộ tem thể hiện hình ảnh Bác ngời sáng thể hiện một nhân cách cao đẹp, một tư tưởng vĩ đại, đúng như lời của Tổng Bí thư Lê Duẫn: “Dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta đã sinh ra Hồ Chủ tịch, người anh hùng dân tộc vĩ đại, và chính Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta”. Người đã lựa chọn con đường đi theo chủ nghĩa Mác-Lênin để giải phóng đất nước, giành lại độc lập, tự do cho nhân dân Việt Nam. Đại hội X dưới sự dẫn dắt của tư tưởng Hồ Chí Minh sẽ đề ra những quyết sách đúng đắn, đưa đất nước tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc, hội nhập quốc tế sâu rộng, phát triển bền vững.

Lễ phát hành bộ tem được tổ chức theo nghi thức đặc biệt ngày 03/02/2006 tại Hà Nội./.
Bạn chưa đang nhập
Chào mừng Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ X
Tác giả:  Lê An Tư
Phát hành bởi: Công ty Tem
Năm phát hành: 03/02/2006
Tác giả : Lê An Tư
Tem trưng bày
Qua 76 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, Đảng Cộng sản Việt Nam đã tiến hành 9 kỳ Đại hội để kiểm điểm, đánh giá về kết quả của những chủ trương đường lối, quyết sách quan trọng trong từng thời điểm phát triển của Cách mạng Việt Nam với vai trò là người lãnh đạo và người chiến sĩ tiên phong của mọi tầng lớp nhân dân lao động nước ta.

Nhằm tuyên truyền cho Đại hội, Bưu điện Việt Nam tổ chức phát hành đặc biệt bộ tem "Chào mừng Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ X”. Bộ tem thể hiện hình ảnh Bác ngời sáng thể hiện một nhân cách cao đẹp, một tư tưởng vĩ đại, đúng như lời của Tổng Bí thư Lê Duẫn: “Dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta đã sinh ra Hồ Chủ tịch, người anh hùng dân tộc vĩ đại, và chính Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta”. Người đã lựa chọn con đường đi theo chủ nghĩa Mác-Lênin để giải phóng đất nước, giành lại độc lập, tự do cho nhân dân Việt Nam. Đại hội X dưới sự dẫn dắt của tư tưởng Hồ Chí Minh sẽ đề ra những quyết sách đúng đắn, đưa đất nước tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc, hội nhập quốc tế sâu rộng, phát triển bền vững.

Lễ phát hành bộ tem được tổ chức theo nghi thức đặc biệt ngày 03/02/2006 tại Hà Nội./.
Các bộ tem khác
Kỷ niệm 50 năm làm theo di chúc Hồ Chí Minh Tem trưng bày Năm phát hành: 27/8/2019
Trường Đồng Khánh-Trưng Vương (Hà Nội) Tem trưng bày Năm phát hành: 11/11/2017
Chủ tịch Hồ Chí Minh (Tem phổ thông) Tem trưng bày Năm phát hành: 31/12/2007
Thăng Long - Hà Nội truyền thống chống ngoại xâm Tem trưng bày Năm phát hành: 10/10/2005
200 năm Quốc hiệu Việt Nam (1804 - 2004) Tem trưng bày Năm phát hành: 02/9/2004
Kỷ niệm 110 năm sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh Tem trưng bày Năm phát hành: 19/5/2000
Việt Nam với Thế kỷ XX Tem trưng bày Năm phát hành: 01/01/2000
Trang 1 2 3 4