Trang chủ  >  Triển lãm sách
5 tác phẩm tiêu biểu của Hồ Chí Minh - 5 bảo vật quốc gia Tác giả: NPH: NXB Lý luận chính trị
Bạn có muốn nghe thuyết minh không? Nghe thuyết minh Không, cảm ơn
Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài, người sáng lập và lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, khai sinh ra Nhà nước Việt Nam mới. Trong toàn bộ di sản tư tưởng, tinh thần mà Người để lại cho dân tộc, có nhiều tác phẩm tiêu biểu, đánh dấu những sự kiện quan trọng, gắn với những bước ngoặt trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc. Trong số đó, có 5 di sản đã được công nhận là bảo vật quốc gia, gồm: Đường Kách mệnh, Ngục trung nhật ký (Nhật ký trong tù), Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, Lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước và bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Cuốn sách 5 tác phẩm tiêu biểu của Hồ Chí Minh - 5 bảo vật quốc gia của hai tác giả là GS, TS Hoàng Chí Bảo và PGS, TS Trần Thị Minh Tuyết giới thiệu nội dung, giá trị và ý nghĩa của các bảo vật đó cũng như vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thể hiện qua các tác phẩm bảo vật quốc gia này; trong mối liên hệ không tách rời với toàn bộ sự nghiệp và di sản của Người và thực tiễn đổi mới hiện nay.
Chia sẻ
5 tác phẩm tiêu biểu của Hồ Chí Minh - 5 bảo vật quốc gia
Tác giả :
Phát hành bởi : NXB Lý luận chính trị
Năm phát hành : 2021
Sách trưng bày
Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài, người sáng lập và lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, khai sinh ra Nhà nước Việt Nam mới. Trong toàn bộ di sản tư tưởng, tinh thần mà Người để lại cho dân tộc, có nhiều tác phẩm tiêu biểu, đánh dấu những sự kiện quan trọng, gắn với những bước ngoặt trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc. Trong số đó, có 5 di sản đã được công nhận là bảo vật quốc gia, gồm: Đường Kách mệnh, Ngục trung nhật ký (Nhật ký trong tù), Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, Lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước và bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Cuốn sách 5 tác phẩm tiêu biểu của Hồ Chí Minh - 5 bảo vật quốc gia của hai tác giả là GS, TS Hoàng Chí Bảo và PGS, TS Trần Thị Minh Tuyết giới thiệu nội dung, giá trị và ý nghĩa của các bảo vật đó cũng như vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thể hiện qua các tác phẩm bảo vật quốc gia này; trong mối liên hệ không tách rời với toàn bộ sự nghiệp và di sản của Người và thực tiễn đổi mới hiện nay.
Bạn chưa đang nhập
5 tác phẩm tiêu biểu của Hồ Chí Minh - 5 bảo vật quốc gia
Tác giả: 
Phát hành bởi: NXB Lý luận chính trị
Năm phát hành: 2021
Tác giả :
Sách trưng bày
Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài, người sáng lập và lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, khai sinh ra Nhà nước Việt Nam mới. Trong toàn bộ di sản tư tưởng, tinh thần mà Người để lại cho dân tộc, có nhiều tác phẩm tiêu biểu, đánh dấu những sự kiện quan trọng, gắn với những bước ngoặt trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc. Trong số đó, có 5 di sản đã được công nhận là bảo vật quốc gia, gồm: Đường Kách mệnh, Ngục trung nhật ký (Nhật ký trong tù), Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, Lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước và bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Cuốn sách 5 tác phẩm tiêu biểu của Hồ Chí Minh - 5 bảo vật quốc gia của hai tác giả là GS, TS Hoàng Chí Bảo và PGS, TS Trần Thị Minh Tuyết giới thiệu nội dung, giá trị và ý nghĩa của các bảo vật đó cũng như vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thể hiện qua các tác phẩm bảo vật quốc gia này; trong mối liên hệ không tách rời với toàn bộ sự nghiệp và di sản của Người và thực tiễn đổi mới hiện nay.
Sách nổi bật
Sách nổi bật
Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh Sách bán NXB: Chính trị Quốc gia Sự thật
Vào cõi Bác xưa Sách trưng bày NXB: Thông tin và Truyền thông
Hồ Chí Minh - Nhà tư tưởng lỗi lạc Sách trưng bày NXB: Lý luận chính trị
Góp phần tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh Sách trưng bày NXB: Lý luận chính trị